آمریکا چگونه آمریکا شد

درباره آگورا

آگورا یک پلتفرم آموزش آنلاین است که به همه این فرصت را میدهد تا در کلاس بهترین ها حاضر شوند. شما هم به آگورا بیایید.

 
 

در مجموعه گفتارهایی با عنوان «آمریکا چگونه آمریکا شد» مروری روایی‌ـ‌تحلیلی بر تاریخ آمریکا انجام گرفته است.    

مهدی تدینی
مهدی تدینی - 8 جلسه ارائه